J. polski LO 1 Podr. ZPR cz.2 w.2019 linia II

Dostępność:
dostępny
EAN:
9788378799726
38,73 zł
Dodaj do koszyka
Dodaj do ulubionych Zapytaj o produkt
Opis produktu
Druga cz??? podr?cznika do j?zyka polskiego zabierze uczni?w szk?? ponadpodstawowych w dalsz? literack? przygod?. Autorzy przenios? Was do krainy renesansu i baroku. Poznacie r?wnie?, na czym polega kultura j?zyka. Publikacja "J?zyk polski 1. Linia I. Podr?cznik dla szk?? ponadpodstawowych. Cz??? 2. Zakres podstawowy i rozszerzony" zosta?a przygotowana dla uczni?w klas 1 lice?w oraz technik?w. Na jej kartach s? tre?ci, kt?re skutecznie pomagaj? w przygotowaniu si? do egzaminu dojrza?o?ci. Tre?ci podstawowe od rozszerzonych s? widocznie oddzielone. Dlatego te? ?atwo sprawdzi?, kt?re teksty nale?? do jednego poziomu, a kt?re do drugiego. Podr?cznik zawiera liczne ilustracje oraz podsumowania, dzi?ki kt?rym nauka staje si? o wiele ?atwiejsza i bardziej atrakcyjna. W podr?czniku poruszane s? tematy dotycz?ce kultury j?zyka. Autorzy opisuj? b??dy j?zykowe, kt?rych nale?y si? wystrzega?, oraz zwracaj? uwag? na to, jakie s? kryteria poprawno?ci j?zykowej. Opr?cz tego kr?tkiego rozdzia?u w ksi??ce umieszczono teksty rodem z renesansu oraz baroku. W pierwszym rozdziale pojawi?y si? dzie?a Williama Szekspira ("Makbet" i "Hamlet"), sonety Petrarki, dzie?a Kochanowskiego oraz kazania Piotra Skargi. Rozdzia? dotycz?cy baroku przywodzi na my?l przygody Don Kichota i jego wiernego kompana oraz idea? polskiego sarmaty. Podr?cznik zawiera liczne zadania, kt?re maj? pom?c w przygotowaniu si? do egzaminu maturalnego. Podsumowanie utrwali przyswajanie zdobytego materia?u.